24/SALES - logo - transparant

Algemene voorwaarden 24sales

24sales B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88760014 en is gevestigd aan de Westblaak 90 te Rotterdam.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door 24sales B.V.
 3. Content creatie: het proces van het creëren van ideeën, ontwerpen van zowel geschreven als visuele inhoud in de breedste zin van het woord, op welk format dan ook.
 4. Diensten: de Diensten die 24sales B.V. aanbiedt, zijn diverse sales- en marketingdiensten, het maken van content alsmede advisering en aanverwante diensten.
 5. Dienstverlener: 24sales B.V. die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: 24sales.
 6. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die 24sales heeft aangesteld, projecten aan 24sales heeft verleend voor Diensten die door 24sales worden uitgevoerd, of waaraan 24sales een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en 24sales, alsmede voorstellen van 24sales voor Diensten die door 24sales aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door 24sales waar deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel mee vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van 24sales, elke Overeenkomst tussen 24sales en Opdrachtgever en op elke Dienst die door 24sales wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal 24sales aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met 24sales is overeengekomen. De voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. De afspraken in de Overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. De rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet door Opdrachtgever aan een derde worden overgedragen tenzij 24sales uitdrukkelijk en voorafgaande toestemming verleent aan Opdrachtgever. Het staat 24sales vrij om hieraan nadere voorwaarden te verbinden.
 10. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod 

 1. Alle door 24sales gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.  
 2. 24sales is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft 24sales het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor 24sales gegronde reden te weigeren.  
 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen 24sales niet binden. Eventuele afbeeldingen en gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Alle aanbiedingen worden voorts gedaan op door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn.  
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.  
 5. Oplevertijden en termijnen in het aanbod van 24sales zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht 24sales niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.  

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van 24sales heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar digitaal aan 24sales te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail dan wel via een rechtsgeldige digitale ondertekening.  
 2. 24sales heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 7 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. 24sales is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Elke Overeenkomst die met 24sales wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan 24sales wordt toegekend, berust bij het Bedrijf en niet bij een individuele persoon die met 24sales is verbonden.
 5. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en 24sales heeft standaard een initiële duur van 6 maanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen beide partijen.
 2. Na de initiële periode van 6 maanden wordt de Overeenkomst automatisch stilzwijgend verlengd naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Vanaf dit punt hebben zowel de Opdrachtgever als 24sales het recht om de overeenkomst te beëindigen met een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Bijvoorbeeld, als de opzegging wordt ontvangen op 15 juni, dan wordt de overeenkomst beëindigd op 1 augustus.
 3. Zowel de Opdrachtgever als 24sales hebben het recht om de Overeenkomst te ontbinden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de andere partij. Dit kan plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de tekortkoming en een redelijke termijn heeft gekregen om aan zijn verplichtingen te voldoen. Deze tekortkoming omvat ook de betalings- en medewerkingsverplichtingen van de Opdrachtgever.
 4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever onverlet indien 24sales op het moment van ontbinding al werkzaamheden heeft uitgevoerd of prestaties heeft geleverd.
 5. In geval van voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is de Opdrachtgever verplicht om de tot dat moment daadwerkelijk gemaakte kosten van 24sales te vergoeden op basis van het geldende (uur)tarief. De urenregistratie van 24sales dient hierbij als leidraad.
 6. Zowel de Opdrachtgever als 24sales kunnen de Overeenkomst zonder verdere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen indien een van de partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement heeft aangevraagd, of als de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anderszins dan door samenvoeging of reconstructie van de onderneming. In een dergelijke situatie zal 24sales nooit verplicht zijn tot restitutie van reeds ontvangen betalingen en/of schadevergoeding.
 7. Alle postcontractuele verplichtingen die voortvloeien uit deze voorwaarden en de Overeenkomst, en die van nature bestemd zijn om voort te duren na de ontbinding van de Overeenkomst, blijven na ontbinding van kracht. Dit omvat in ieder geval bepalingen met betrekking tot geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid, geschillenbeslechting en rechtskeuze.

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. 24sales zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. Bij de uitvoering van de Diensten is 24sales niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen aanvullende werkzaamheden opleveren voor 24sales, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 3. 24sales is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 4. Indien 24sales op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, komen de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Opdrachtgever.
 5. Zowel Opdrachtgever als 24sales kan wijzigingen aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de afgenomen Diensten. De meerkosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of 24sales de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.
 6. 24sales is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan haar ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door 24sales verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat 24sales niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. 24sales is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is 24sales verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door 24sales voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. 24sales kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is 24sales gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 5 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan 24sales.

Artikel 8 – (Op)Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door 24sales of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft 24sales recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan 24sales aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door 24sales bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is 24sales gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 4. 24sales spant zich in om de Diensten binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan 24sales.
 5. 24sales spant zich in om de Diensten zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren.
 6. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van het ontwikkelde bij Opdrachtgever. 24sales zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

Artikel 9 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel ten tijde van het eerste moment van ingebruikneming. Indien en voor zover hierbij enige schade is ontstaan bij Opdrachtgever, is 24sales gehouden om tegen de kostprijs opnieuw te leveren. Het opnieuw installeren en/of implementeren dient tegen het overeengekomen tarief te geschieden tenzij anders overeengekomen.

Artikel 10 – Garanties

 1. 24sales voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat 24sales in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
 2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door 24sales gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is 24sales gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden.
 4. Enige door 24sales opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van 24sales.
 5. De inhoud van het opgeleverde advies van 24sales is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van 24sales opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van 24sales. 24sales is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 6. Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt nimmer het herstel van verminkte of verloren gegevens. 24sales is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan 24sales naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door 24sales verstrekte inlichtingen.

Artikel 11 – Leadgeneratie

 1. 24sales zal naar beste vermogen leads zoeken conform de visie van Opdrachtgever. 24sales heeft volledige vrijheid bij een desbetreffende zoekopdracht en betrekt hierbij de visie en/of criteria van Opdrachtgever.
 2. Indien 24sales ten behoeve van Opdrachtgever leads c.q. prospects aanlevert, is 24sales op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde leads, of het wel of niet klant worden van deze leads bij Opdrachtgever.
 3. Nimmer is 24sales verantwoordelijk voor het onvolledig of onjuist aanleveren van bellijsten of andere benodigde informatie voor de benadering, ten gevolge waarvan 24sales niet naar verwachting van Opdrachtgever haar Diensten uitvoert.
 4. Opdrachtgever dient te voldoen aan alle door 24sales gestelde aanleverspecificaties, bij gebreke waarvan geen (tijdige) aanvang kan maken met de uitvoering van haar Diensten.
 5. De communicatie tussen Opdrachtgever en de lead verloopt uitsluitend via Opdrachtgever.

Artikel 12 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. 24sales is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten.
 2. 24sales kan wijzigingen (laten) aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de Dienst. De aanvullende kosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of 24sales de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.

Artikel 13 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders aangegeven.
 2. 24sales voert haar Diensten uit conform de overeengekomen tarieven.
 3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden niet aan Opdrachtgever doorberekend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door 24sales ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot in zijn geheel te voldoen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de Diensten.
 6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. 24sales is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 8. Opdrachtgever dient de factuur ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van 24sales.
 9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14 – Incassobeleid

 1. Alle door 24sales gestelde betalingstermijnen betreffen fatale termijnen. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal 24sales zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien 24sales meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 15 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van de Diensten van 24sales verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever 24sales tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Partijen dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen dienen hiervoor een verwerkersovereenkomst te sluiten.
 3. Opdrachtgever heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen tegenover derden. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. Opdrachtgever is zelf uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van deze verplichtingen. 24sales is ten aanzien van deze persoonsgegevens “Verwerker” in de zin van de AVG. 24sales zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen.

Artikel 16 – Opschorting

 1. 24sales heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.
 2. 24sales is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. 24sales is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 17 – Overmacht

 1. 24sales is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van 24sales wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van 24sales, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan 24sales zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van 24sales buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, kan de Overeenkomst door elk van de Partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.
 4. Indien 24sales bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van 24sales, is 24sales uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever 24sales binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en 24sales deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat 24sales in staat is om adequaat te reageren.
 2. Indien het verrichten van de Diensten door 24sales leidt tot aansprakelijkheid van 24sales, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Diensten in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 6 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen.
 3. 24sales is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door 24sales geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, vertragingsschade en renteschade.
 4. 24sales staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens 24sales verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de Overeenkomst.
 6. Opdrachtgever vrijwaart 24sales voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door 24sales geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de Diensten van 24sales.
 7. Enige door 24sales opgeleverde werken en/of adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van 24sales.
 8. De inhoud van het opgeleverde advies van 24sales is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van 24sales opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van 24sales. 24sales is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 9. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is 24sales nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in 24sales haar eigen advies.
 10. 24sales is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in social media accounts van Opdrachtgever en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van social media accounts. Hieronder wordt tevens verstaan een beperking in beschikbaarheid of functionaliteit ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht c.q. ontoegankelijkheid.
 11. 24sales is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen aan social media accounts van Opdrachtgever door Opdrachtgever zelf of door derden.
 12. 24sales is niet aansprakelijk voor onvolkomenheden die zijn opgetreden na het uitvoeren van updates en/of upgrades aan social media kanalen.
 13. Indien en voor zover Opdrachtgever inloggegevens van diens social media accounts of andere inloggegevens verstrekt, geschiedt dit te allen tijde op eigen rekening en risico van Opdrachtgever.
 14. Indien Opdrachtgever zelf wijzigingen of aanpassingen aan social media accounts doorvoert of een derde hier opdracht tot geeft, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Alle gevolgen wegens wijzigingen die niet van tevoren expliciet door 24sales zijn goedgekeurd of waarmee 24sales niet expliciet heeft ingestemd en alle schadelijke gevolgen hiervan vormen geen grond voor aansprakelijkheid van 24sales.
 15. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opslag van data, content en gegevens, alsmede voor de beschikking over de vereiste beveiligingsprogramma’s voor diens ICT omgeving.
 16. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van 24sales vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij 24sales. Elke vordering tot schadevergoeding jegens 24sales dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen één jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van 24sales eindigt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

Artikel 19 – Geheimhouding

 1. 24sales en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle informatie die zij over elkaar en van elkaar verkrijgen. Alle informatie en gegevensdragers van de andere Partij worden niet aan derden beschikbaar gesteld en dienen strikt geheim te blijven, tenzij de andere Partij voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend daartoe.
 2. Opdrachtgever is verplicht om alle materialen die door 24sales worden verstrekt geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij 24sales daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
 3. Indien 24sales op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en 24sales zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is 24sales niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
 4. De geheimhoudingsverplichting leggen 24sales en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 20 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan 24sales verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
 2. Opdrachtgever vrijwaart 24sales van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart 24sales voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door 24sales opgestelde adviezen en rapportages.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, website of informatiedragers aan 24sales verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 21 – Verbod overname Personeel

Het is Opdrachtgever verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 24sales en een daartoe redelijke geldelijke vergoeding de werknemers van 24sales in dienst te nemen of het op andere wijze inschakelen van deze werknemers vanaf het moment dat 24sales ten behoeve van Opdrachtgever de werknemers ingezet heeft voor de uitvoering van een overeenkomst, gedurende en tot maximaal een jaar na afloop van de Overeenkomst dan wel de betreffende overeenkomst. Bij overtreding hiervan is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,- euro met een boete van € 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 22 – Gevolgen faillissement

 1. Ingeval van faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever, beslaglegging van welke aard ook onder Opdrachtgever, inwilliging van een verzoek van Opdrachtgever aan de rechtbank tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling ex artikel 284 FW, of wanneer krachtens enige wetsbepaling een bewindvoerder voor hem wordt benoemd, is Opdrachtgever verplicht onmiddellijk 24sales schriftelijk of elektronisch te verwittigen, en tevens om de curator, beslag leggende deurwaarder of bewindvoerder onverwijld inzage te verstrekken van de betreffende overeenkomst.
 2. Alle schade voor 24sales ontstaan door het niet voldoen hieraan, komt voor rekening van Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever is verplicht de broncode en/of andere zaken waarop de intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer rusten in een situatie zoals hierboven genoemd, zo spoedig mogelijk, doch binnen 7 dagen te retourneren aan Opdrachtnemer.

Artikel 23 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de Diensten van 24sales of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via hello@24sales.com met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil 24sales de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. 24sales zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 24 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen 24sales en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. 24sales kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen 24sales en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank van Rotterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Rotterdam | 2024

ROTTERDAMSE
MENTALITEIT

Direct, eerlijk en duidelijk

VRIJHEID
CENTRAAL

Groei met de vrijheid om écht impact te maken

HARMONIEUS
ONDERNEMEN

Verbindend werken, binnen en buiten je team

ZAKENDOEN
= PLEZIER

Bouwen aan relaties met een glimlach

CREATIVITEIT
IN GROEI

Innovatieve strategieën die inspireren

Jouw groei, onze missie

Bij 24/SALES gaan we samen voor groei en vrijheid. Creativiteit, strategie en innovatie gecombineerd met onze no-nonsense mentaliteit. Uitdagingen worden resultaten.

Wil jij opvallen op LinkedIn? Je verkoop boosten? Of gewoon verder groeien?